Osnovne mIRC komande.

  • mIRC, Anope i UnrealIRCD komande nisu isto i cesto ih ljudi mešaju.

Evo nekih najosnovnijih mIRC komandi:

/ – Vraca pretodno upisani tekst u odredjenom prozoru.
/! – Vraca prethodno upisanu komandu u bilo kojem prozoru.
/action {action text} – Salje specifikovanu akciju u aktivi kanal ili odredjeni prozor.
/ame {action text} – Salje specifikovanu akciju na sve kanale koji su aktivni (otvoreni).
/amsg {text} – Salje specifikovanu poruku na sve kanale koji su aktivni (otvoreni).
/auser {level} {nick|address} – Dodaje korisnika sa specifikovani levelom prisktipa na remote listu.
/away {away message} – Postavljanje away poruke.
/ban [#channel] {nickname} [type] – Banuje odredjeni nick sa odredjenog ili datog kanala..
/clear – Brise sav tekst u otvorenom prozoru.
/clearall – Brise sav tekst u svim otvorenim prozorima..
/closemsg {nickname} – zatvara prozor koji ste otvorili za odredjeni nick.
/creq [ask | auto | ignore] – Postavlje vas DCC ‘On Chat request’ settings u DCC/Opciajma.
/dcc send {nickname} {file1} {file2} {file3} … {fileN} – Salje odredjene file-ove nekom nick-u.
/dcc chat {nickname} -Otvara dcc prozor i salje dcc chat ponudu nekom nick-u.
/dde [-r] {service} {topic} {item} [data] – Dozvoljava DDE kontrolu izmedju mIRC-a i drugih aplikacija.
/describe {#channel} {action text} – Salje odredjeni tekst na odredjeni kanal.
/disable {#groupname} – Deaktivira grupu komandi ili dogadjaja.
/disconnect – Diskonektovanje sa IRC servera. Koristiti pazljivo.
/dlevel {level} – Mijenja standardni korisnicki level u remote odjelu.
/dns {nickname | IP address | IP name} – Koristi DNS vaseg provajdera da reslove neku IP adresu.
/echo [nickname|#channel|status] {text} Prikazuje samo vama dati tekst na datom mjestu u boji N.
/enable {#groupname} – Activates a group of commands or events.
/exit – Sluzi da bi iskljucili mIRC.
/finger {nick|address} – Dodaje finger (prst) na nekog korsinika ili neku adresu.
/flood [{numberoflines} {seconds} {pausetime}] – Postavalja kontrolu flood metoda.
/flush [levels] – Brise sve nikove sa korisnicke liste koji trenutno nisu na vasim kanalima.
/font – Otvara odjel za fontove.
/fsend [on|off] – Pokazuje fsends status i dozvoljava vam da ukljucite/iskljucite brzo slanje dcc-a.
/fserve {nickname} {maxgets} {homedirectory} [welcome text file] – Otvara fileserver.
/groups [-e|d] – Prikazuje sve (dozvoljene ili nedozvoljene) grupe definisane u remote odjelu.
/guser {level} {nick} [type] – Dodaje korisnika na korisnicku listu sa odredjenim levelom i tipom adrese.
/help {keyword} – Dize odjel Basic IRC komandi u mIRC help file-u.
/ignore [on|off|nickname|address] – Postavljanje ignora na neki nick ili adresu, ili ukljucuje/iskljucuje totoalno.
/invite {nickname} {#channel} – Poziva nekog korisnika (nick) na neki kanal.
/join {#channel} – Ulazak na odredjeni kanal.
/kick {#channel} {nickname} – Kickanje nekog nick-a sa datoga kanala.
/list [#string] [-min #] [-max #] – Listananje svih trenutno dostupnih kanala.
/log [on|off] – Prikazuje logging status il postavlja na on/off za trenutni kanal.
/mode {#channel|nickname} [[+|-]modechars [parameters]] – Postavlja postavke za kanal ili korisnika.
/msg {nickname} {message} – Salje privatnu poruku odredjenom korisniku bez otvaranja novog prozora.
/names {#channel} – Prikazuje nikove svih ljudi na datom kanalu.
/nick {new nickname} – Mijenjanje nick-a.
/notice {nick} {message} – Salje odredjenu notice poruku nekom nick-u.
/onotice [#channel] {message} – Salje odredjenu notice poruku svim opovima na kanalu.
/omsg [#channel] {message} – Salje odredjeju poruku svim opovima na kanalu.
/part [#channel] [message] – Izlazak sa odredjenog kanala.
/partall – Izlazak sa sviha kanala na kojim se nalazite.
/ping {server address} – Pinguje dati server, ne nick.
/play [-cpqmrlt] [channel/nick] {filename} [delay/linenumber] – Dozvoljava vam da pustate textualne file-ove.
/protect [on|off|nickname|address] – Postavljanje protekcije na neki nick ili adresu, ili totalno ukljucenje/iskljucenje.
/query {nickname} {message} – Otvara novi prozor nekog nick-a i salje mu privatnu poruku.
/quit [reason] – Diskonektovanje sa IRC-a sa razlogom.
/rlevel {access level} – Brise sve korisnike sa remote korisnicke liste sa odredjenim levelom pristupa.
/run {c:\path\program.exe} [parameters] – Pokrece odredjeni program izvan mIRC-a. Pokusajte i /run http://www.google.rs .
/ruser {nick[!]|address} [type] – Brise sve korisnike sa remote korisnicke liste.
/save [-apuce] {filename.ini} – Spasava remote odjel u odredjeni INI file.
/say {text} – Says whatever you want to the active window.
/server [server address [port] [password]] – Rekonektovanje na prethodni server.
/sreq [ask | auto | ignore] – Postavlja vas DCC ‘On Send request’ settings u DCC/Opcijama.
/time – Pokazuje vrijeme na serveru kojeg koristite.
/timer[N] {repetitions} {interval in seconds} {command} [| {more commands}] – Aktiviranje timera.
/timestamp [on | off] – Postavljenje brojaca vremena na sve vase razgovore.
/topic {#channel} {newtopic} – Mijenjanje topica na odredjenom kanalu.
/ulist {level} – Listanje svih korisnika iz remote koricnicke liste sa odredjenim levelom pristupa.
/url [on|off|show|hide] [address] – Otvara URL prozor koji dozvoljava da surfate po www paralelno sa mIRC-om
/splay {c:\path\sound.file} – Lokalno pustanje odredjenog zvucnog file-a.
/who {#channel} – Prikazje nick-ove svih ljudi na datom kanalu.
/who {*part.of.address*} – Prikaz svih ljudi na IRC sa odredjenim dijelom IP adrese.
/whois {nickname} – Prikazuje informacje o nekom nick-u u status prozoru. Pokusajte i /uwho nick – Prikazuje Centralne informacije nadimka.
/whowas {nickname} – Prikaz informacija o nick-u koji je upravo napustio mIRC.
/write [-cidl] {filename} [text] – Pisanje odredjenog teksta u .txt file.